Vaillant OGP – overeenkomst / algemene voorwaarden

Deze overeenkomst betreft het herleveren van onderdelen ter vervanging van aan Vaillant gestuurde defecte onderdelen die het normaal functioneren van het cv-toestel verstoren. De overeenkomst heeft een looptijd van 5, 7 of 12 jaar (afhankelijk van keuze) vanaf de installatiedatum. In de periode van de overeenkomst worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. De transportkosten van het defecte onderdeel van aanvrager naar Vaillant en van het vervangende onderdeel van Vaillant naar aanvrager zijn voor rekening van Vaillant.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op onderdelen van de ecoTEC plus en ecoTEC classic en kan alleen worden afgesloten voor cv-toestellen geïnstalleerd en onderhouden door Vaillant installateurs.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder beschreven, is nadrukkelijk uitgesloten.

Voorwaarden

 • U bent Vaillant installateur op het moment van aanvragen van de Vaillant Onderdelen Garantie.
 • Het cv-toestel is geïnstalleerd en wordt aantoonbaar onderhouden door u als Vaillant installateur volgens de technische documentatie en voorschriften van Vaillant. Vaillant behoudt zich te allen tijde het recht voor om de juiste uitvoering van de installatie, onderhoud en reparaties uiteraard na toestemming, bij de consument te controleren.
 • Door betaling van de verschuldigde premie verklaart de contractant akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hier omschreven en dat de installatie is aangelegd volgens de installatievoorschriften.
 • Er bestaat alleen aanspraak op vervanging van het defecte onderdeel door een nieuw onderdeel en er zal geen sprake zijn van creditering van het teruggezonden onderdeel in een vergoeding van geld.
 • Het contract kan worden afgesloten tot en met 24 maanden na feitelijke werkende installatie.
 • Het contract treedt in werking na ontvangst van het compleet ingevulde contractformulier en garantiekaart en wanneer de betaling van de verschuldigde premie is voldaan. Als ingangsdatum geldt de installatiedatum, vanaf 1 september 2011.
 • Retouraanvragen zal Vaillant uitsluitend honoreren wanneer deze via Vaillant zijn aangemeld.
 • De transportkosten zijn uitsluitend voor rekening van Vaillant indien de regels voor het opsturen van de onderdelen op de datum van opsturen in acht zijn genomen. Deze worden u op verzoek toegezonden.
 • Het onderdeel is afkomstig uit het cv-toestel waarvoor het contract is afgesloten.
 • Het cv-toestel wordt ingezet voor normaal huiselijk gebruik in overeenstemming met de installatievoorschriften.

Uitsluitingen

 • Vaillant zal een controle uitvoeren naar de staat van het opgestuurde onderdeel. Vaillant behoudt het recht aan Vaillant opgestuurde niet defecte onderdelen te retourneren. Beoordeling zal gaan volgens door Vaillant vastgestelde redelijke criteria.
 • Alle externe regelapparatuur zoals Cascadeboilerregelingen, weersafhankelijke regelingen, thermostaten e.d.
 • Glaszekeringen, pakkingen, ontsteek- en ionisatie-electrodes, mantel en manteldelen.
 • Onderdelen die niet orgineel Vaillant zijn of die defect zijn geraakt als gevolg van niet of foutief uitgevoerd onderhoud of installatie.
 • Onderdelen die defect zijn geraakt door oorzaken buiten het cv-toestel: kortsluiting, brand, blikseminslag, natuurrampen, oorlogshandelingen, terroristische aanslagen, vervuiling van buiten het cv-toestel, PH-waarden < 6 of > 8,5, toevoegingen aan het cv-water zonder toestemming van de fabrikant, bevriezingsverschijnselen, aantasting door kalkafzetting.
 • Appendages zoals: inlaatcombinatie, overstortventiel, expansievat, by-pass ventiel, automatische ontluchters e.d.
 • Defecte onderdelen die ter beoordeling aan ons worden aangeboden en waarbij de retourkaart ontbreekt of niet volledig is ingevuld, worden door ons niet in behandeling genomen en direct verschroot.

Aangaan en beëindigen

 • Vaillant Group Netherlands B.V. behoudt het recht indien daar gegronde redenen voor zijn om aanvragen voor Vaillant Onderdelen Garantie te weigeren.
 • Vaillant Group Netherlands B.V. behoudt het recht om Vaillant Onderdelen Garantie tussentijds te beëindigen indien er gegronde vermoedens zijn van fraude.
 • Op het Vaillant Onderdelen Garantie Plan zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vaillant Group Netherlands B.V. van toepassing. Andere voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten.
 • Opzegging van de kant van de contractant is gedurende de looptijd niet mogelijk tenzij Vaillant Group Netherlands B.V. aantoonbaar zijn verplichtingen niet nakomt.
 • Het contract is door de contractant niet overdraagbaar aan derden zonder toestemming van Vaillant.